Historie

SANKT HANS KIRKE I KØGE

I 1902 holdtes den første hellige messe i Køge i direktør Meisters hjem i Nørregade, og i 1904 blev der holdt messe for polakkerne på Ny Lellingegård vest for Køge. Fra det år kom der skiftende montfortanerpræster fra Roskilde ca. en gang om måneden, og messerne blev holdt i redaktør Opffers hjem på Elisevej. I ugen før cyklede fru Opffer og to unge piger rundt og indbød katolikkerne til gudstjenesten.

Snart blev lejligheden for lille, og man indrettede et kapel og præstebolig i en lejlighed i Vestergade 25. Kapellet blev indviet 18. november 1906. I aviserne kunne man læse: "Det katholske kapel i Kjøge blev indviet i gaar. Kapellet er bl. a. blevet udstyret med et sjældent Madonnabillede fra middelalderen!" Samme år blev Køge oprettet som selvstændigt sogn.

I 1909 erhvervede man (biskop von Euch var køber), ikke uden parallel polemik i Østsjællandsk Folkeblad,  for 12.000 kr. ejendommen Elisevej 22. (Elisevej 'omdøbes' senere til Bjerggade), en ærværdig bygning, der havde rummet bibliotek og museum, og indrettede der i stueetagen det første Skt. Hans kapel. Det blev indviet d. 10. oktober og blev restaureret i 1940, - ganske stilfuldt, med alter og prædikestol af mursten.

Fra 1911 - 1941 drev Skt. Josephsøstrene en katolsk skole på adressen Bjerggade 20. Således kunne man i 1911 læse i avisen: "I den af redaktør Fr. Opffer tidligere beboede villa på Elisevej begynder fire Skt. Josephssøstre nu en skole med undervisning i tysk, fransk og håndarbejde. Den ene er fra Polen, den anden fra Rom, den tredie fra Tyskland og den fjerde fra Frankrig, men alle taler udmærket dansk"
Da skolen i 1936 fejrede 25-års jubilæum havde den ca. 50 elever. På et tidspunkt hørte en sygeplejerske-uddannet søster med til kommunitetet. Om hende hed det i Østsjællandsk folkeblad i anledning af kirken 25-års-juilæum: " .. som mange af byens borgere endnu husker med taknemmelighed. Hendes dygtighed, fine takt og mildhed bragte lindring i mange hjem, hvor sygdom havde holdt sit indtog".

I pastor Hans Jornas og efterfølgende pastor Josef Halatyns tid som sognepræster skippede Ansgarstiftelsen  Bjerggade 22, idet man købte ejendommen Bjerggade 10, som efter en ombygning kom til at rumme den nuværende kirke i stueetagen, - med dobbelt så mange siddepladser som i det gamle kapel, og med menighedsfaciliteter, kontor og en lille præstebolig på 1. sal. Priserne var steget siden 1909. Bjerggade 10 erhvervedes for 170.000 kr. og ombygningen af den kostede tilsvarende, hvorfra så skal trækkes den indgåede salgssum for Bjerggade 22.  Den ny kirke blev indviet 22. janauar 1967. Året efter blev pastor Dietrich Timmermann sognepræst.
Om det ny kirkerum kunne man læse følgende i avisen: "Med usædvanlig fin smag som kirkemodernist er det lykkedes den unge arkitekt Claus Vedell, Lillerød, at skabe en kirke, der ikke alene følger linien i de nye kirker rent arkitektonisk, men tillige får en katolik til at føle, at det virkelig ér en katolsk kirke!"
Med fra Bjerggade 22 var fulgt to bemærkelsesværdige træstatuer, som blev placeret bagest i kirken:
1. Jomfru Maria, optaget i himlen og kronet som himlens dronning, løfter velsignende sine hænder, - et fornemt dansk træskærerarbede fra før reformationen, - omkr. 1450. Statuen har fulgt Køge-menigheden siden kapellet i Vestergade
2. Johannes Døberen, kirkens værnehelgen, udskåret af den schweiziske billedskærer Josef Gasser efter et foto af et gammelt kalkmaleri i Søborg Kirke ved Gilleleje. Man ser Johannes løfte tre fingre på højre hånd. Han peger således ikke kun han på Kristus, men på den hellige Treenighed.  I venstre hånd holder han en dåbsskål med Guds Lam indgraveret. Statuen er i 1949 blevet skænket til kirken i Bjerggade 22, - af en schweizisk læge.

Med fra Bjerggade 22 var ligeledes fulgt et lille harmonium, som Johannes Zornhagen fra 1971 havde betjent. Bestemt var instumentet ingen perle, og i begyndelsen af 1988 annoncerede menighedsrådet i 'katolsk orientering' efter et bedre. Til menighedens store held blev annoncen set af pastor Wilhem Nölke i Tyskland. Hele sit aktive præsteliv havde han tilbragt i Danmark, - bl. a. som sognepræst i Køge under 2. verdenskrig. Som pensionist, men stadig musikinteresseret, kontaktede han nu den aktuelle sognepræst i Køge, Charles Edwards SJ, og tilbød Sankt Hans Kirke et til det lille kirkerum passende elektronisk, fyldestgørende orgel, ... som gave!!  Naturligvis tog menigheden imod gaven med stor taknemmelighed, og sammen med orgelbyggeren kom pastor Nölke til Køge. Orgelet blev opstillet og indviet på Kristi Himmelfarts dag 1988, - til glæde for menigheden, men osse for organisten. Johannes Zornhagen var organist fra 1971 til han i 2001 blev syg, - tredive års trofast tjeneste ved orgelet  .....

I Michael Hornbech-Madsens tid som sognepræst (1998) blev, - for sognepræstens egen regning uden en krone i udgift for menigheden, - det ret enkelt udsmykkede kirkerum restaureret og fik det varme og  venlige udseende, som det har nu. Pressen var meget interesseret og fine farvebilleder bragtes i aviserne. Om Vedells på det tidspunkt nu 30 år gamle kirkerum, udtalte sognepræsten: "I den katolske kirke er fejringen af den hellige messe det absolutte centrum. Men det var altså lidt svært at leve op til i en kirke, der bestod af et kors, et træbord og en række rispapirlamper. Jeg syntes ikke, vi kunne være det bekendt, og derfor besluttede jeg mig til at sætte kirken i stand og lave en altertavle". Om denne altertavle siger pastor Hornbech-Madsen: "På byarkivet i Køge fandt jeg nøje beskrivelser af Køge Kirkes gamle gotiske altertavle, der bev skiftet ud i 1600-tallet. Der fandtes ingen billeder, men en masse beskrivelser, og dém brugte jeg til at lave en variation over kirkens gamle hovedalter-tavle. Man kan derfor ikke sige, at den gamle tavle har set ud, som dén jeg har lavet, men jeg har prøvet at ramme dén stil, der herskede i Skt. Nikolaj Kirke før reformationen".
Pastor Hornbech-Madsens tid som sognepræst var en udpræget økumenisk tid. Aviserne beretter om et tæt samarbejde mellem ham og præsterne ved Sankt Nicolaj. Og mange fællesgudstjenester fandt sted.

Torsten Jortzick, udlånt af bispedømmet Mûnster, afløste i 2003 pastor Michael Hornbech-Madsen. I 2014 har pastor Torsten Jortzick vlagt at vende tilbage til sit bispedømme i Tyskland

Præsteliste fra 1906 (Sognepræster fra samme år at regne):

Franz Frederik Maurer (1906-1921)
Henri Cortenraad SMM (1921-1935)
L. Wolff  SCJ (1935-1939)
Niels R. M. Oppermann (1939-1940)
Wilhelm Nölke (1940-1944)
Olaf V. Sørensen (1944-1952)
Petrus van der Stok (1952-1957)
Hans Jorna (1957-1966)
Josef Halatyn (1966-1968)
Dietrich Timmermann (1968-1971)
Johannes Samuelsen SJ (1971-1985)
Charles Edwards SJ (1985-1989)
Anton Dekkers SJ (1989-1996)
Benny Blumensaat (1996-1997)
Michael Hornbech-Madsen (1997-2003)
Torsten Jortzick (2003 - 2013)
Lars Messerschmidt (2014-2015)
Niels Engelbrecht (2014-2015)
Marcos Romero Bernus (2015-2019)

Mate Rada (2019-