SENESTE NYT!

08. september 2020:

HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER:

Messen søndag den 20. september kl. 11,30 udformes som HØSTGUDSTJENESTE
Bring høstgaver med til gudstjenesten!!
Efterfølgende sammenkomst i menighedssalen.

25. august 2020:

GÆLDENDE FRA 01. SEPTEMBER: IGEN KUN ÉN SØNDAGSMESSE

Fra første søndag i september (den 06.) vender vi tilbage til gammel ordning, nemlig med kun én søndagsmesse, begyndende kl. 11,30.
Det vil imidlertid stadig ikke være muligt at synge under messen, men salmebøgerne vil atter være tilgængelige, så man dér kan følge liturgien.
Igen vil der være kirkekaffe den tredie søndag i måneden.

04. august 2020

Kære alle.
Bekræftelse:

SANKT HANS KIRKE I KØGE GENÅBNES NU PÅ SØNDAG DEN 09. AUGUST

Der bliver to messer til en begyndelse.
Den første messe bliver kl. 10:00 og vil være for de ældre, svage og sårbare personer.
Den anden messe bliver kl. 11:30 og vil være for øvrige personer, såsom yngre, familier med børn.
Fælles for begge messer vil være, at der ikke synges, men der vil blive orgelspil.
Kommunionsuddeling vil blive foretaget på folks pladser, præsten kommer rundt i kirken.
Der vil være plads til ca. 40 personer til hver messe, vi håber at vi kan være der alle.
Vi afventer stadigvæk fase 4 fra regeringen, men evt. ændringer eller andet kommer ikke ud, før efter den 12. august.

På vegne af menighedsrådet.
Tommy Rasmussen

 

26. juli 2020

Kære alle

GENÅBNING af Skt Hans Kirke, planlægges at ske søndag den 9 august 2020.

 Vi er endnu ikke sikre på om det bliver med en messe eller to. Tiderne er heller ikke fastlagt endnu, men der kommer mere lige efter den 1 august.
Vi afventer regeringens fase 4 og præsters hjemkomst fra ferie.

Mere info i begyndelsen af august.

På vegne af menighedsrådet.
Tommy Rasmussen

 

 

20. maj 2020:

Kære alle.

KIRKERNE GENÅBNER NU, - men:

Det er fortsat ikke muligt at åbne vores kirke i Køge. Der er alt for mange regler, der skal overholdes og dermed vil pladsen i kirken  blive alt for lille, - med den konsekvens, at kun meget få vil kunne deltage i messen.

Til gengæld bliver der afholdt to messer i Roskilde, allerede i morgen Kristi Himmelfarts dag,  og igen på søndag.

Bwefef dage er der kl 9:00 og kl 11:00 messe i Roskilde, og I  opfordres til evt at køre til Roskilde og deltage. Lige nu skal man ikke tilmelde sig disse messer, men det kan komme på tale senere, hvis der kommer mange.

Jeg håber meget snart at vi igen kan mødes i Køge, men beder også om jeres tålmodighed og om,  at I slår koldt vand i blodet. 

 Kærlig hilsen
Tommy Rasmussen

 

 

 

 13. marts 2020:
ALLE GUDSTJENESER FRA 13. MARTS OG MÅNEDEN UD ER
AFLYST
p. g. a, mulighed for sperdening af Corona-virus. Bestemmelse fra biskoppen.

 


03. september 2018
HØSTGUDSTJENESTE:

- fejres ved sødagsmessen søndag d. 16. september kl. 11,30:
Tag gerne høstgaver med til messen: grønt, frugt, brød ect.
Efterfølgend kappe i salen ovenpå, - som altid tredie søndag i måneden.

 

29. januar 2018
FASTELAVNSFEST:

Påskedag er i år søndag d. 01. april.
Fyrre hverdage tidligere begynder den før-påskelige bodstid med Askeonsdag:
Det er onsdag d. 14. februar
Søndagen forinden, fastelavns-søndag
søndag d. 11. februar
- vil vi i forbindelse med søndagsmessen holde fastelavnsfest, hvor børnene skal slå katten-af-tønden. Vi vil meget gerne vide, hvor mange børn, der vil deltage. Vi laver bindende tilmelding af hensyn til indkøb til arrangementet. Det er kun børnene, der skal tilmeldes. Og det koster ikke noget. Tilmeld jeres børn  på liste i kirken søndag den 04. februar, hvor vi fejrer Kyndelmisse. Eller på MR-formandens e-mail-adresse: bigfootom46@gmail.com , senest onsdag d. 07. februar.

 

12. januar 2017
MR-FORMANDEN UDTALER:

Det er rigtig dejligt med den store opbakning vi har i vores menighed, - det er af meget stor betydning.
Vi var 77 til messen nytårdag 2017 og i søndags, Helligtrekonger, var vi 52.
Vi har været rigtig mange i kirken december-måneden igennem.
Lige nu kommer rigtig mange familier med deres små børn og de kommer tit. Skønt!

 

 

12. septembet 2016
LIDT MERE NYT

Sognepræsten er nu flyttet tilbage til Roskilde og der er igen kun AA'erne i huset, - én gang om ugen.

Vores kirke er i øjeblikket berørt af meget byggeri og larm nede bagfra på byggepladsen. Man har lovet, at det skulle være færdigt i uge 37, ihvertfald den megen larm med at banke spuns i jorden.

Aktuelt er der kun en pige til firmelse og hun vil blive undervist i Roskilde, - med mindre flere dukker op.  Måske er der osse 2 drenge. Dém skal vi lige have talt med dem, så der måske kan undervises i Køge alligevel.

 

 

07. august 2016
LIDT NYT:

Byggeriet i forbindelse med præsteboligen i  Roskilde er nu ved at nå til ende og Pastor Marcos regner med at flytte tilbage igen i begyndelsen af august.

Undervisning af børn, vil igen blive startet op i efteråret, med pastor Marcos som underviser, såfremt der er nok deltagere. Mere om det lidt senere på måneden.

Vi prøver også at undersøge, om der i menigheden er opbakning til temaaftener eller lignende, det kunne være foredrag også, dog uden, at større omkostninger vil være forbundet hermed.

Vores parkeringsplads har fået nogle nye midlertidige lejere, da vores naboer ikke har et sted at holde resten af året pga byggeriet bagved. Nede fra hækken og 4 pladser op er udlejet til Køge-Stevns lærerkreds året ud.

 

15. februar 2016
SOGNEPRÆSTEN BOR I KØGE

- ihvertfald den kommende tid, - på grund af ombygning i Roskilde.
Vi nyder det så længe, det varer og håber, at præsten gør det samme.

 

13. september 2015
HØSTGUDSTJENESTE

- som sådan fejres messen kl. 11,30 søndag d. 20. september

 

05. september 2015
VORES ORGANIST REJSTE FRA OS
- OG VENDER TILBAGE IGEN
 
Hvor glædeligt! Van Lee kunne åbenbart ikke undvære os og er vendt tilbage til os igen, forstået således, at hun efter aftale med voreas ny, fra himlen neddalende (konkret Store Heddinge) organist Steffen Brandorff laver en plan til fordeling af tjnesterne.

  

 

03. august 2015
NY KONST. SOGNEPRÆST FOR KØGE UDNÆVNT 

Kære menighed!
Følgende har vi modtaget idag:

Til præster, menighedsrådformænd og skoleledere i
Sankt Knud Lavards Menighed, Lyngby
Sankt Hans Menighed, Køge
Sankt Laurentii Menighed. Roskilde

 

Efter to høringsfaser og behandling i de kompetente organer har biskoppen stillet sig bag ”Det nye katolske Danmarkskort”, den nye strukturplan for bispedømmet København.

Efter planen skal Roskilde og Køge menighed udgøre én pastoral enhed af to selvstændige menigheder med én præst bosiddende i Roskilde.

Pater Alren Soosaipillai har gjort opmærksom på, at det vil blive en for stor opgave for ham at være præst for enheden, da han også er ansvarlig for den tamilske sjælesorg øst for Storebælt, på Fyn og i Sydjylland.

Biskoppen har derfor besluttet at bede pastor MARCOS ROMERO BERNUS *), nuværende konstitueret sognepræst i Lyngby, om at overtage det pastorale ansvar for ROSKILDE-KØGE, og pastor Alren Soosaipillai om at overtage ansvaret for Lyngby.
Begge præster har erklæret sig villige.

Datoen for skiftet er sat til 1. SEPTEMBER 2015.

Det er en kort frist; men det er vigtigt, at præsterne er på plads i menighederne, når de forskellige aktiviteter går i gang i september måned.
Årsagen til den sene udmelding er, at den nye strukturplan med alle sine nødvendige og vigtige høringsrunder først var færdig i slutningen af juni, og dette var forudsætningen for, at biskoppen overhovedet kunne gå i gang med forhandlinger med præsterne om deres fremtidige placering.

Jeg håber, at menigheder og skoler vil tage godt imod deres nye præster og støtte dem i deres arbejde.

På biskoppens vegne

Venlig hilsen

 

Niels Engelbrecht
G
eneralvikar

 

*) Pastor Marcos er født d. 15. 11. 1976 i Barcelona, præsteviet i 2009 og medlem af Neokatekumenatet

 

 

03. august 2015
VORES ORGANIST REJSER FRA OS!
 
Kære menighed!

 I søndags meddelte vores organist gennem mere end fem år, Van Le, at hun med omgående virkning ophører med sin tjeneste i vores menighed. Det er en meddelelse, som glæder ingen, men Van Le flytter med sin familie fra Køge nærmere København, og flytning samt ændrede arbejdsvilkår gør, at det må være sådan.
Vi siger Van Le rigtig mange tak for de mange års trofast tjeneste.  Ikke hver søndag kunne hun være ved orgelet, men så ofte det var hende muligt, var hun der. Og vi vil savne hende.
Efter at Johannes Zornhagen  i 2001, parallel med tidl. folkekirkepræst Holger  Schierf (2002) og senere Erik von Achen i 2006 havde ophørt som organister i Køge, var der en periode, hvor vi var henvist til tilfældig hjælp. men med Van Le kom der gudskelov igen system i sagen.
Hvad nu?
Samtidig med, at vore lille kirke mister sin organist, mister den store Skt. Josefs Kirke i Horsens osse deres. Steffen  Brandorff, som har spillet dér gennem mange år, flytter nemlig fra Horsens til . . . .  Store Heddinge!! Da Stephen Holm hørte dét fra sin medbroder i Horsens, kontaktede han straks Steffen Brandorff  og fortalte ham, at han ikke ville blive overflødig på Sjælland og at der ville være god brug for ham i hans kommende sognekirke i Køge, fordi den stedlige organist ikke kunne spille hver søndag.
Nu vil Steffen Brandorff finde en ny situation i Køge, som sikkert ikke vil hue ham, for han har erklæret, at han i fremtiden ikke vil binde sig for hver søndag.  På Stephen Holms opfordring har MR-formanden imidlertid kontaktet ham, og der er ikke tvivl om, at Steffen vil hjælpe til med til at stoppe det hul, som Van Le nu efterlader

 

 

 

14. december 2014
NY KONSTITUERET SOGNEPRÆST
 
Kære menighed!
Således er jeg som MR-formand pr. 10. december 2014 blevet tilskrevet af biskoppen:

Sct. Hans Menighed i Køge
att. Menighedsrådsformand Tommy Rasmussen

Kære Tommy Rasmussen
 
Efter at pastor Torsten Jortzick i sommers vendte tilbage til sit bispedømme Münster har pastor Lars Messerschmidt varetaget betjeningen af menigheden i Køge. Da pastor Messerschmidt i forvejen har flere opgaver i bispedømmet, ikke mindst ledelsen af den kirkelige domstol, har han bedt sig fritaget for ansvaret for Sct. Hans menighed i Køge med virkning fra begyndelsen af det ny år.
 
Fra den 04. januar 2015 vil generalvikaren  NIELS ENGELBRECHT derfor blive konstitueret som sognepræst i Køge med alle de opgaver og fuldmagter, der hører med til dette embede. Da også pastor Engelbrecht har mange andre opgaver i bispedømmet, vil han i sit arbejde i Køge blive bistået af pastor ROBERTO OLIVERIO, som tillige er andenpræst i Tåstrup.
 
Jeg  beder menigheden tage vel imod de to nye præster og ønsker alle et godt samarbejde til gavn for dens trivsel. Samtidig siger jeg også pastor Messerschmidt tak for hans hidtidige indsats i Køge.

Med ønsket om en velsignet adventstid og om ikke længe en glædelig jul, samt de venligste hilsener

+ Czeslaw Kozon

Kopi af pastor Niels Engelbrechts udnævnelse samt dette følgebrev i original vil være fremlagt i kirken

Tommy Rasmussen, MR-formand

 

 

23. november 2014
ADVENTSHYGGE
- vil vi samles til,
1. søndag i advent, den 30. november, efter messen kl. 11.
Der vil være glögg og æbleskiber, amerikansk lotteri m. m.
Vi håber, at mange vil give sig tid til, at vi som menighed kan hygge os sammen den dag.

 

22. november 2014
MAJKA LARSEN, Solrød, er død
Efter et års sygdom har Vorherre idag til morgen kaldt Majka hjem til sig.
Efter d. 31. oktober at have modtaget de syges salvelse og nadverens hellige sakramente døde hun stille og fredeligt i sit hjem med sine kære omkring sig.
Bisættelsen finder sted fra vores Skt. Hans kirke i Køge
ONSDAG D. 26 NOVEMBER KL. 11
Urnenedsættelse senere på Solrød Kirkegård.


 

11. april 2014
MEDDELELSE FRA BISKOPPEN
- vedr. vor konst. sognepræst TORSTEN JORTZICK

Med udgangen af marts afsluttede pastor Torsten Jortzick et næsten 3-måneders langt ophold i benediktinerklostret Münsterschwarzach  i Sydtyskland.
Efter sin hjemkomst har pastor Jortzick meddelt mig, at han efter eget ønsker forlader bispedømmet København for at genoptage sin præstegerning i bispedømmet Münster, som han tilhører,  og som for 12 år siden stillede ham til rådighed for tjeneste i Danmark.
Pastor Jortzick har gennem sit virke lagt en stor del af sit hjerte i vort bispedømme. Det siger jeg ham tak for og ønsker ham Guds velsignelse for de opgaver, hans biskop nu betror ham. Samtidig anbefaler jeg pastor Jortzick og hans nye tjeneste til jeres forbøn.
Generalvikaren, Mons. Lars Messerschmidt, vil indtil videre fortsætte i konstitueringen som sognepræst i Køge og Ringsted.

København, den 11. april, 2014

+Czeslaw Kozon
Biskop af København

 

 

06. april 2014
VALG AF NY MENIGHEDSRÅD
i forbindelse med søndagsmessen
søndag d. 06.

8 personer skal indvælges, 9 er opstillede:
Martha Andersen (4) -næstformand
Michael Block (3) - suppleant
Katalin Geczi (10) - sekretær
Alice Jensen (12)
Mary Jensen (8) - regnskabsfører og kasserer
Marica Larsen (11)
Florence Rasmussen (21) - formand
Tommy Rasmussen (28)
Chris(ine) Veng (17)

 

09. marts 2014
VALGMØDE
Denne søndag er der efter søndagsmessen valgmøde i menighedssalen

 

02. marts 2014
FASTELAVNSFEST
Søndag d. 02. marts er sidste søndag før den før-påskelige bodstid begynder.
Det er Fastelavn, festen før fasten. Den dagi nviteres bønene til , udklædte at møde frem til søndagsmessen kl. 11.
Efter messen er der tøndeslagning og kirkekaffe

 

 03. februar 2014
TIDL. SOGNEPRÆST I KØGE, P. ANTON DEKKERS SJ, DØD

Søndag den 02. februar 2014 fik vi meddelelsen om at pater Anton Dekkers S.J. var afgået ved døden.

Anton Dekkers var i årene 1989 til 1996 sognepræst ved Sankt Hans Kirke i Køge. Han var blevet pensionist, da han sagde ja til at overtage opgaven som sognepræst, men det var ikke ensbetydende med, at han lå på den lade side.

Hans søndagsmesser var altid velbesøgte og hans inspirerende prædikener – altid holdt på et letforståeligt og tydeligt sprog – gav os alle noget at tænke over og noget at tage med hjem. Ikke mindst hans fasteprædikener kan mange vist endnu huske. Altid aktuel, afspejlede også Anton Dekkers store interesse for retfærdighed og dét at give andre plads og mulighed for udvikling, ikke mindst i den tredie verden.

Hans engagement i Pax Christi og som medstifter af Andelskassen Oikos – hvilken han selv foreslog navnet til – viste, at man ikke behøvede at udnytte andre mennesker, men derimod hjælpe dem til et bedre liv.

I 2000 udgav Anton Dekkers en lille bog: Bibelens ’Sabbatsøkonomi’ – en livets økonomi – i hvilken han i forordet skriver: ’Hvis ikke fattigdommen var så afgrundsdyb, som den faktisk er i mange lande, ville der være færre spændinger, færre væbnede konflikter og færre migrationsstrømme.  Fred og stabilitet i et land og landene imellem er dybt afhængige af retfærdige forhold. Dette gælder også – og ikke mindst – de økonomiske forhold'.

Som skolekonsulent i vort bispedømme var det ham meget påliggende at finde gode katolske skoleledere og lærere til vore katolske skoler.

Sine sidste år tilbragte Anton Dekkers i Jesuitternes plejehjem i Nijmegen, Holland, men selvom han til sidst var totalt blind, fulgte han stadig med i, hvad der skete i verdenen udenfor.

Anton Dekkers blev 91 år men han huskede stadig sin tid i Køge og vi er mange, der stadig husker ham.

Onsdag d, 12. februar kl. 19 vil der i Skt. Hans Kirke i Køge være en requiemsmesse for pater Dekkers.

Ære være Anton Dekkers minde. 

Axel Buntzen

http://www.katolsk.dk/579/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13705&cHash=3b343000e8503061043af206ea18f28d

 

30. december 2013:
SOGNEPRÆSTEN BEVILLIGET 4 MÅNEDERS ORLOV
Med virkning fra 01. januar 2014 er pastor Torsten Jortzick blevet bevilliget 4 månedes studieorlov i Tyskland.
I pastor Jortzicks fravær er generalkvikar, pastor Lars Messerschmidt indsat som konstitueret sognepræst for Køge og Ringsted menigheder (se under 'kontaktpersoner')

 

07. december 2013:
PASTOR TIMMERMANN DØD

 


 

 

Det meddeles hermed, at Monsignore Dietrich Timmermann, hvis tilstand forværredes stærkt i sidste uge, fredag aften ( d. 05. decbr.) er afgået ved døden på Køge sygehus.

Vi siger Gud tak for pastor Timmermanns mangeårige præstelige virke, hans engagerede og opofrende gerning i Kirken og anbefaler ham til Guds barmhjertighed og den gode tjeners løn.

Bisættelse firnder sted i Skt. Ansgars Domkirke i Bredgade i København lørdag d. 14. december kl. 11.

 +Czeslaw

PS: Jordfæstelse efter kremering på kirkegården i Friedrichsstadt lørdag d. 11. januar kl. 13

 

28. november:
ADVENTS-ARRANGEMENTER I VORE TO KIRKER
I Køge i forbindelse med gudstjenesterne 1. og 4. søndag i advent
I Ringsted i forbindelse med gudstjenesten 2. søndag i advent (lø. d. 07. decbr.)

 

 

 02. november:
ALLEHELGENSFEST
Notér på en lille seddel navnene på de kære afdøde, som du ønsker bedt for i forbindelse med Allehelgenfesten første søndag i november og aflevér dem i en lille kasse ved kirkens indgang. Kassen er stillet frem allerede weekenden forinden.

 

 29. september
HØSTFEST I KØGE
Søndagsmessen søndag d. 29. september kl. 11 i Køge vil blive fejret som menighedens høstgudstjeneste. Børnene vil ved messens begyndelse bære høstgaver frem til altret som et udtryk for, at alt, hvad vi behøver, gi'r Gud os som gave.

 

 

14. - 15. september:
SOGNEPRÆSTENS 50-ÅRS FØDSELSDAG
- blev fejret med en smuk messe lørdag den 14. i Ringsted, med efterfølgende reception i menighedssalen med lagkage og champagne.
Søndag den 15. var det Køges tur, ligeledes med en smuk messe kl. 11 og en efterfølgende overdådig kold buffet i de trange menighedslokaler, hvor de mange fremmødte med nød og næppe fandt plads.
Tak til de mange, der gjorde en indsats.

 

 18. august:
FØRSTE-KOMMUNIONS-UNDERVISNING

- er begyndt. Irene Anne P. Deshaies og sognepræsten underviser om søndagen kl. 10 (før søndagsmessen) 

 
17. august:
EN RUND FØDSELSDAG I VENTE .....

Vores sognepræst, pastor Torsten Jortzick fylder den 11. september 50 år. Naturligvis skal det fejres.
Når menighedsrådene har deres planer klar, vil nærmere komme her på siden. Men ét er sikkert... begivenheden skal fejres med manér ...