Nyt fra Menighedsrådet

 

 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET september 2019:

Høstgudstjeneste søndag d. 15-9-2019. Kom med alt hvad hjertet kan begære af årets høst.
Efter messen er der kirkekaffe som vi plejer 3 søndag i måneden.

Der vil igen blive afholdt hverdagsmesse om onsdagen, fremover kl 17:00, begyndende onsdag d. 11. september, -  i første omgang som en forsøgsperiode.

Hvis der er børn i vores menighed som enten skal have første-kommunion eller firmes i 2020, så er det vigtigt at man henvender sig nu, da vi er ved at planlægge undervisningen.
Vi har i øjeblikket kun 1 til førstekommunion og 1 til firmelse. 

 En kæmpestor tak til vores menighed for kollekten til Caritas. Den blev på 2400 kr. Tusindtak.

 

 

 

REFERAT AF ORDINÆRT MENIGHEDSRÅDSMØDE I SKT. HANS MENIGHED I KØGE
- søndag den 26. januar 2014, - efter messen i menighedshuset i Køge.

Til stede var: Pastor Lars Messerschmidt (LM), Maria Larsen (ML), Martha Andersen (MA), Alice Jensen (AJ), Florence Rasmussen (FR), Chris Veng  (CV).
Inviteret: Tommy Rasmussen (regnskabsfører).
Referent: Tommy Rasmussen

Dagsorden:

 1. Valg til menighedsrådet i foråret 2014.
 2. Dato for MR-møde om godkendelse af regnskab 2013.
 3. Dato for MR-møde om fastlæggelse af budget 2014.
 4. Fordeling af kørselsudgifter til P. Lars Messerschmidt
 5. Evt.
 6. Næste møde.

ad  1.:  Det kommende antal medlemmer i det nye råd, tidligere vedtaget til 10, blev igen drøftet. Alle var enige om at det nok var vel højt. Et nyt antal på 8 medlemmer i det nye råd blev enstemmigt vedtaget. Ændring indsendt til valgstyrelsen af TR, - på mail

ad 2. og 3.: Punkterne blev udsat til næste møde den 23. februar 2014

ad 4.; LMs kørselsgodtgørelsesskema blev igen drøftet, og antallet af medlemmer i menigheden igen stillet til tvivl.  LM sagde, at medlemslisten var opdateret og taget i oktober 2013. Der blev dog fra medlemmerne i rådet bestemt, at det skal undersøges af TR. LM foreslog, at man bruger valglisterne til dette.

ad 5.: LM fortalte os, at der er en såkaldt ”prisliste for ydelser” i menighederne på vej fra bispekontoret. En sådan har vi dog allerede haft i støbeskeen i vores menighed og brugt.

Der blev efter ønske fra pastor Torsten Jortzick  fastsat,  at 1. kommunion for børnene som undervises i øjeblikket af Irene og Florence, bliver d. 29. Maj 2014 (Kristi Himmelfartsdag).

På spørgsmålet fra LM omkring manglende indbetaling af  Peterspenge, kunne TR oplyse,  at dét var der taget hånd om.

Det blev også oplyst at der i dag var kirketælling. Axel Buntzen havde foretaget denne og kunne meddele, at vi i dag var 65 fra menigheden til søndagsmessen.

ad 6.: Næste møde blev fastsat til 23. februar 2014 efter messen i menighedshuset.

 

 

REFERAT AF ORDINÆRT MENIGHEDSRÅDSMØDE I SKT. HANS MENIGHED I KØGE
-
søndag den 5. januar 2014, - efter messen i menighedshuset i Køge.

Til stede var:  Biskop Czeslaw Kozon (CK), Maria Larsen (ML), Martha Andersen (MA), Alice Jensen (AJ), Florence Rasmussen (FR), Chris Veng (CV).
Inviteret: Tommy Rasmussen(regnskabsfører) og Katalin Lee fra menigheden.
Referent: Tommy Rasmussen

Dagsorden;

 1. Valg til menighedsrådet i foråret 2014.
 2. Dato for MR-møde om godkendelse af regnskab 2013.
 3. Dato for MR-møde om fastlæggelse af budget 2014.
 4. Fordeling af kørselsudgifter til den p. t. konstituerede sognepræst
 5. Orientering om og evt. pastorale aktiviteter.
 6. Næste møde.
 7. Evt.

Biskop Czeslaw Kozon fejrede messe og forestod MR-mødet, idet pastor Lars Messerschmidt havde måttet melde sig syg.

ad 1.1: Antallet af medlemmer i det kommende MR blev på et tidligere møde d. 15. december 2013  fastsat til at være 10. Det var der enighed om.
1.2  Valgkomite blev ligeledes nedsat ved mødet d. 15. december 2013. Formand for komiteen blev TR og medlemmer blev FR og Mary Jensen.
Både antallet af medlemmer og komiteens sammensætning er sendt til valgstyrelsen i bispedømmet d. 22-12-2013.

ad 2. og ad 3: Punkterne blev udsat til næste møde, til pastor Lars Messerschmidt er rask igen

ad 4.: I rådet var der ikke enighed i dén måde, hvorpå betalingen for pastor Lars Messerschmidts kørselsudgifter skal afholdes. Den skitse som pastor  Lars har opstille,t vil rådet gerne diskutere med ham, når han er rask igen. Grunden er, at beløbet udregnes, ud fra antallet af medlemmer i menigheden, og alle i rådet var enige om, at 468 medlemmer i Køge menighed, som Centralregisteret udviser, er meget højt og ikke realistisk. Det skal nu undersøges først i vores opdaterede register som P. Torsten og tidligere sakristan Bjørn Rasmussen lavede.

ad 5.: Punktet udsættes til næste møde. 

ad 6.:  Næste møde blev fastsat til 26. januar 2014 efter messen i menighedshuset.

ad 7.:  Der var intet.

 

REFERAT AF ORDINÆRE MENIGHEDSRÅDSMØDER I SKT. HANS MENIGHED I KØGE

- efter søndagsmessen, - i  menighedshuset i Køge:          
søndag d. 03. november 2013
søndag d. 24. november 2013
søndag d. 15. december 2013

Tilstede ved samtlige møder var samtlige medlemmer: sognepræsten (Sp), pastor Torsten Jortzick,  Martha Andersen (MA), Alice Jensen (AJ), Marika Larsen (ML), Florence Rasmussen (FR), Chris Veng (CV)
Inviteret:  Tommy Rasmussen (kasserer), samt gæster fra menigheden

Søndag d. 03. november og søndag d. 24. november  blev der afholdt korte MR-møder
 På programmet var:
1. orientering om sognebåndsløserne til Køge
2. skitsering af adventsfesten d. 01. december: 1. søndag i advent
På mødet den  24. ligeledes:
3.krybbespil 4. søndag i advent
4. ændret tidspunkt for  messen d. 24. december

ad 1. 16 medlemmer, heriblandt to familier, tællende hver 5 personer, har fra deres hjem-menighed løst sognebånd til Køge. Sognepræsten har pr. 03. juni 2013 accepteret dem og sognebåndsløsningen er blevet stadfæstet 03. juni 2013. Medio oktober har biskoppen imidlertid underkendt denne sognebåndsløsning og, mod deres ønske, ført de løsende tilbage til deres hjem-menighed. Begrundelse:  Anmodningen var kollektivt ansøgt. Siden har de sognebåndsløsende via generalvikaren,  to gange klaget over afgørelsen, - uden resultat

ad 2.: det besluttedes, igen i år at  holde adventsfest d. 1. søndag i advent, - efter traditionelt skema: Glögg og æbleskiver, amerikansk lotteri = pakkefest.

ad  3. Kateketerne indøver med vore børn (og enkelte voksne) et lille krybbespil, som vil danne indledning til messen 4. søndag i advent..

ad 4.: Det blev besluttet, - efter sondering, men ikke til udelt glæde, - at flytte julemessen den 24. decbr. fra kl. 11 til det mere 'rigtige' tidspunkt kl. 14. (i Ringsted kl. 16)

Søndag d.15, december holdtes atter MR-møde.
På programmet var:
1. meddelelse fra sognepræsten
2. beslutninger omkring det ny MR, som skal vælges i april 2014
3. forberedelse af kirkerummet til jul

ad 1. Sognepræsten meddelte, at han var blevet bevilliget orlov fra 31. december 2013 til og med 31. marts 2014., - for deltagelse i et kursusforløb i Tyskland. Og at biskoppens  generalvikar, pastor Lars Messerschmidt, i sognepræstens fravær, af biskoppen var blevet konstitueret som sognepræst. Pastor Torsten opfordrede til, at man i MR under hans fravær ville gøre en ekstra indsats, så alt kunne gå videre som hidtil.

ad 2. Det besluttedes, at det ny menighedsråd, som skal indvælges søndag  før Palmesøndag 2014, skal bestå af 10 medlemmer. Som valgstyrelse nedsattes: Tommy Rasmussen (formand), Mary Jensen og Florence Rasmussen

3. Kirkerummet forberedes til jul efter krybbespil, messe og kirkekaffe 4. søndag  i advent.
TR står for opsætning af krybbe og juletræ

 
 

REFERAT AF ORDINÆRT MENIGHEDSRÅDSMØDE I SKT. HANS MENIGHED I KØGE
søndag den 29. september efter messen i  menighedshuset i Køge

Tilstede var samtlige medlemmer
Inviterede:  Tommy Rasmussen (kasserer), samt gæster fra menigheden

Mødet havde følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referater fra MR-møderne d. 21. juli og d. 01. september
2. Sognepræsten har ordet
3. Spørgeskema fra Katolsk Medie Forum til udfyldelse
4. Kommende arrangementer
5. Fastsættelse af nyt MR-møde
6. Eventuelt

ad 1. Referaterne godkendtes. Glæde over deres nøjagtighed blev udtrykt

ad 2. a. Sp gjorde opmærksom på tredje kvartals ret beskedne indbetaling af kirkeskat, som, når alle afgifter var fratrukket, havde indbragt et beløb på godt 3000 kr. Kassereren meddelte beroligende, at der så var desto mere i vente ved indbetalingen i 4, kvartal og at der altid var mulighed for udbedelse af forskud hos Ansgarstiftelsen…

b. I anledning af et møde mellem biskoppen og Sp i ugen op til dette MR-møde og med de forestående kirkelukninger i Birkerød og Hørsholm den 07. oktober for øje, gjorde Sp. atter engang opmærksom på mail til ham fra biskop Kozon af 31. maj d. å., idet han samtidig bemærkede, at der m. h. p. den i henvendelsen nævnte indretning af ny præstebolig intet var blevet foretaget:

Efter det sidste besøg af bispedømmets rådgivningsfirma i Køge foreligger der nu en endelig bedømmelse af bygningen Bjerggade 10. Da også den ydre tilstand viser, at der skal investeres rigtigt mange penge (op til 3,5 mill. for både ud- og indvendig renovering) råder firmaet til at afstå fra at anvende en sum af det omfang. Fra bispedømmets side vil vi derfor ikke foretage yderligere omfattende arbejder på bygningen. Som den er nu, kan den dog sagtens anvendes som kirkerum og mødelokale et godt stykke ud i fremtiden. Det betyder dog, at der på længere sigt skal findes en anden løsning for menigheden i Køge. Jeg understreger dog, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget det mindste skridt i dén retning, således at Sct. Hans Kirke fortsat vil være samlingssted for menigheden i Køge. Dog skal vi snarest finde en læsning vedr. en præstebolig, som ikke vil blive indrettet i den nuværende bygning.
Det er vigtigt, at menigheden får ovennævnte besked, så det både står klart, at bygningen ikke vil blive renoveret, og, ikke mindst, at der ikke tænkes på noget salg indenfor de nærmeste år.

c. Sp. berørte emnet: runde fødselsdage. Hvad gør vi? Fremstilling af en fødselsdagsliste?  Hvilke runde fødselsdage markerer vi..? og hvordan?  Emnet blev anledning til en livlig meningsudveksling. På et tidspunkt brød formanden igennem og henlagde yderligere diskussion og fastsættelse af fremtidig modus til det næstfølgende MR-møde.

ad 3.: MR fandt det svært at forholde sig til brevet af august 2013 fra Katolsk Medie Forum, - med et indlagt detailleret spørgeskema. Der var blevet rykket for svar. Skulle der svares virkelig seriøst, ville det tage uforholdsmæssig længere tid end MR anså som rimeligt, også fordi resultatet af arbejdet forekom rådet at ville være pouvert. Men der blev talt om, at man værdsatte DR1 for daglig  morgenandagt, for søndagsgudstjenestetransmissionen, og programmet religionsrapporten samt for TV-kirken søndag eftermiddag kl. 14. En af MRs gæster blev bedt om at nedfælde rådets få bemærkninger og sende dem til Katolsk Medie Forum inden 'deadline' d. 04. oktober.

ad 4.: 'Kommende arrangementer' blev indledt med en refleksion over netop afholdte: Sp's fest søndag d. 15. sept. og denne søndags improviserede høstfest. Begge arrangementer var forløbet fint, dog var der udelt utilfredshed med, at høstgudstjenesten skulle afvikles uden organist, når en sådan var til stede.
Sp. henledte opmærksomheden på Allehelgenfesten første søndag i november, hvor menigheden opfordres til,  på en seddel at skrive navnene på dé af deres afdøde, som de ønsker nævnt og bedt for i forbindelse med frembærelsen af messeofferet.

ad 5.: Næste MR-møde fastsattes til søndag d. 03. november efter søndagsmessen

ad 6.:  Sp.: En 'måneds-seddel' til kirkegængerne, liggende ved kirkens indgang, gørende opmærksom på, hvad der for den kommende måned måtte være aktuelt, kunne han godt ønske sig. Der vil blive taget initiativer til fremstilling af en sådan.

 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT MENIGHEDSRÅDSMØDE I SKT. HANS MENIGHED, søndag den 01. september i menighedshuset i Køge
Alle medlememr var til stede.
Dagsordenen havde kun et punkt: tilrettelæggelse af fejring af sognepræstens 50-års-fødselsdag søndag d. 15. september.
Man enedes om arrangering af en kold buffet med bidrag ra MR-medlememrne plus direkte opfordring til forskellige meninghedsmedlemmer.
Ligeledes var i menigheden en indsamling igang m. h. p. en gave til fødselaren


REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE I SKT. HANS MENIGHED
søndag den 21. juli i  menighedshuset i Køge

Til stede samtlige medlemmer: sognepræsten (Sp),  pastor Torsten Jortzick,  Martha Andersen (MA), Alice Jensen (AJ), Marica Larsen (ML), Florence Rasmussen (FR), Chris Veng (CV)

Inviteret og til stede:  Tommy Rasmussen (regnskabsfører), p. Stephen Holm, b. Poul-Erik Jensen, Steffen G. Lund

 Der afholdtes menighedsrådsmøde i Skt. Hans menighed søndag d. 21. juli efter messe og kirkekaffe,- med følgende dagsorden:

1.                   orientering om kampagne for kirkeskat (Sp)
2.                   nyt omkring ejendommen Bjerggade 10 (Sp)
3.                   sakristitjeneste (Sp)
4.                   valg af ny MR-formand og rekonstituering af rådet (Sp)
5.                   eventuelt
6.                   dato for næste møde

 ad 1.              Sp. redegjorde for bispedømmets ny strategi m. h. t. opmuntring til og inddrivelse af kirkeskat og nævnte et for præsterne forestående obligatorisk kursus m. h. p. samme.
Flere af rådets medlemmer beklagede stigning i afgifter til bispedømmet og mente, at det kunne dæmpe folks lyst til at betale, men glædede sig så samtidg over, hvorledes én person, ikke tilhørende menigheden, men gentagne gange dens gæst, afgørende har trådt til, når en konkret nød var for hånden. 

 ad 2.              De forhøjede indtægtsafgifter til bispedømmet blev sat i relation til besøg i Køge af bispedømmets rådgivningsfirma ´Promana’ i foråret.  Dette firma har fundet ejendommen Bjerggade 10, - ganske særlig ’tilbygningen’, -  værende i en så miserabel tilstand, at bispedømmet efterfølgende har besluttet, ikke at anvende så meget som en krone på restaurering af bygningen og rent faktisk sat den på en liste af mulige salgsemner. I modsætning til denne triste realitet udtrykte Sp sin glæde over det fine fremmøde til så at sige hver søndagsmesse, altid med organist, over aktiviteterne i huset og opfordrede alle til,  i kærlighed og trofasthed, at holde ud i kampen for såvel menighedens trivsel som for husets beståen. 

ad 3.              Sp.:  Bjørn Rasmussens pludselige død har efterladt et stort tomrum i menigheden, rent praktisk i forbindelse med sakristitjenesten, som han så omhyggeligt varetog.  Indtil videre varetages sakristitjenesten nu af Sp. i samarbejde med ministranterne. Bjørns enke Evelin har i efterfølgelse af Bjørn påtaget sig vask af kirkelinned. Blomsterpyntning går på skift, og Tommy Rasmussen har udarbejdet ny lektorliste for resten af 2013.

ad 4.              I et brev til Sp i foråret meddelte CV, at hun ønskede at træde tilbage som MR-formand. Siden har Keld Dallvad fra bispekontoret efterlyst en nykonstituering af rådet. Sp. bad derfor rådet om at udpege en ny formand og pegede selv på Florence Rasmussen. I en efterfølgende hemmelig, skriftlig afstemning kunne enhver naturligvis frit stemme på hvem man ville. Med undtagelse af én stemme faldt samtlige stemmer på Florence Rasmussen. ML forbliver næstformand  ligesom Tommy Rasmussen naturligt fortsætter som kasserer

 ad 5.              Grafitti-tegning ved kirkes indgang skal bortfjernes. Tommy Rasmussen påtog sig opgaven.
Steffen G. Lund forsøger på at oprette en sognets/sognenes hjemmeside

 ad 6.              Næste møde fastsættes til søndag d. 29. september efter messe og kirkekaffe.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest søndag d .22. september